2011
May
22
1em=100%=12pt=16px
0.75em=75%=9pt=12px
  • pt: 一般印列用字体尺寸,
  • px: 像素单位(pixel)
  • em:同百分比,1em=100%=12pt=16px = 浏览器预设尺寸,通常是 16px,em可以使用阶层的方式设定,如第一层设定为2em,其子阶层设定为 0.5em, 则子阶层的实际尺寸为(2*0.5 = 1em)
  • percent(%): 同上,如第一层设定为200%,其子阶层设定为 50%, 则子阶层的实际尺寸为(200%*50% = 100%)
1em 100% 12pt 16px
EC中文AE EC中文AE EC中文AE EC中文AE

属性pt 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt
Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试

属性px 8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 16px
Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试

属性em 0.6em 0.8em 1em 1.2em 1.5em 1.6em 2em > 0.5 3em > 0.3
Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试

属性 百分比 40% 60% 80% 100% 150% 180% 200% > 50% 3em > 0.3
Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试 Test 测试

回應 (Leave a comment)