2011
May
22
1em=100%=12pt=16px
0.75em=75%=9pt=12px
  • pt: 一般印列用字體尺寸,
  • px: 像素單位(pixel)
  • em:同百分比,1em=100%=12pt=16px = 瀏覽器預設尺寸,通常是 16px,em可以使用階層的方式設定,如第一層設定為2em,其子階層設定為 0.5em, 則子階層的實際尺寸為(2*0.5 = 1em)
  • percent(%): 同上,如第一層設定為200%,其子階層設定為 50%, 則子階層的實際尺寸為(200%*50% = 100%)
1em 100% 12pt 16px
EC中文AE EC中文AE EC中文AE EC中文AE

屬性pt 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt
Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試

屬性px 8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 16px
Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試

屬性em 0.6em 0.8em 1em 1.2em 1.5em 1.6em 2em > 0.5 3em > 0.3
Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試

屬性 百分比 40% 60% 80% 100% 150% 180% 200% > 50% 3em > 0.3
Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試 Test 測試

回應 (Leave a comment)